VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Internetového obchodu www.knihorozka.sk

(ďalej „Obchodné podmienky“)

 

Prevádzkovateľ Internetového obchodu

Obchodné meno: Mgr. Jana Macková – KNIHOROŽKA

IČO: 51365529

Miesto podnikania: 08213 Demjata 136

DIČ: 1122233024

IČ DPH: nie som platcom

IBAN: SK22 1100 0000 0029 4909 1884

Banka: Tatra banka

Zapísaný: Živnostenský register Okresného úradu Prešov

Číslo živnostenského registra: 750-55141

Predaj produktov prostredníctvom: Internetového obchodu umiestneného na webovom sídle www.knihorozka.sk

E-mail: info@knihorozka.sk

Telefón: +421907606366

Facebook: @knihorozka

Za obsah Internetového obchodu zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý je aj autorom fotografií.

 

VYMEDZENIE POJMOV

Na účely týchto Obchodných podmienok budú mať nasledujúce pojmy, ktoré budú platiť rovnako pre jednotné, ako aj množné číslo príslušného definovaného pojmu, bez ohľadu na to, či sa používajú s veľkým alebo malým začiatočným písmenom, tento význam:

 

Predávajúci je podnikateľka Mgr. Jana Macková, miesto podnikania 08213 Demjata 136, , IČO: 51365529, DIČ: 1122233024, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, číslo živnostenského registra: 750-55141, e-mail: info@knihorozka.sk, telefón: +421907606366.

 

Kupujúci je Spotrebiteľ, ktorý kupuje Tovar od Predávajúceho.

 

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

Podnikateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Internetový obchod sa rozumie elektronický obchod vedený na webovom sídle umiestnenom na internetovej adrese www.knihorozka.sk, a to prostredníctvom rozhrania webového sídla (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

Tovar sa rozumie všetky Tovary a služby ponúkané Predávajúcim, ktoré sú zverejnené a ponúkane na predaj na webovom sídle Internetového obchodu.

 

Kúpna zmluva sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa Tovaru ponúkaného na predaj Predávajúcim v Internetovom obchode za Kúpnu cenu uvedenú pri jednotlivých Tovaroch, a ktorá je uzatvorená podľa týchto Obchodných podmienok

 

Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1. Zmluvný vzťah založený Kúpnou zmluvou sa riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“).

1.2. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu.

1.3. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na Kúpne zmluvy uzavreté medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je Podnikateľom.

1.4. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

1.6. V Kúpnej zmluve je možné dohodnúť ustanovenia odlišné od Obchodných podmienok. Odlišné dohody v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

1.7.  Kupujúci zaslaním objednávkového formulára na webovom rozhraní obchodu (ďalej aj „Objednávka“) potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, hlavnými vlastnosťami poskytovaného Tovaru a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania Objednávky. Kópia Obchodných podmienok bude zaslaná Kupujúcemu ako príloha potvrdenia Objednávky na zadanú emailovú adresu.

1.8.  Kupujúci berie na vedomie, že mu kúpou Tovaru nevznikajú žiadne práva na používanie ochranných známok, obchodných názvov, loga, patentov alebo iných práv duševného vlastníctva Predávajúceho alebo tretích osôb, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak alebo toto oprávnenie vyplýva z právnych predpisov.

 

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

2.1. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá Tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a Kupujúci sa zaväzuje, že Tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu. Prezentácia Tovaru umiestnená v Internetovom obchode je informatívneho charakteru a nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len nezáväzný online katalóg.  Kliknutím na ikonu “Objednať s povinnosťou platby” si Kupujúci záväzne objednáva Tovar umiestnený v nákupnom košíku.

2.2.  Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy Predávajúcim.

2.3.  Návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy môže Kupujúci realizovať vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovom rozhraní obchodu. O doručení Objednávky Predávajúcemu bude Kupujúci informovaný zaslaním „Oznámenia o prijatí objednávky“ na jeho elektronickú adresu.

2.4.  Záväzným akceptovaním Objednávky Kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie zaslané Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho o akceptovaní Objednávky, po predchádzajúcom prijatí Objednávky Kupujúceho Predávajúcim a po overení dostupnosti Tovaru, platných cien a termínu dodania Tovaru požadovaného Kupujúcim označené ako „Potvrdenie objednávky“.

2.5.  Záväzné akceptovanie Objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii Tovaru, ktorého predaj je predmetom Kúpnej zmluvy, ďalej údaje o celkovej cene Tovaru alebo služby vrátane DPH a všetkých ostatných daní alebo spôsob, akým sa cena vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky, údaj o dodacej lehote Tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť Tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy Tovaru na dohodnuté miesto doručenia Tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.6.  Automaticky vykonávané „Oznámenie o prijatí objednávky“ od elektronického systému Predávajúceho, ktoré Kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho Objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie Objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia Kupujúceho o obdržaní jeho Objednávky. Na e-mailovú adresu Kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho Objednávky.

2.7.  V prípade zistenia vyššej ceny má Predávajúci povinnosť vyžiadať od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením Objednávky. Až udelením súhlasu Kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) Objednávky zo strany Predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

2.8.  Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie Objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.

2.9.  Všetky ceny za Tovar a služby a všetky poplatky v Internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Predávajúci nie je platcom DPH.

2.10. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o Tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov Tovaru a nákladov za vrátenie Tovaru, v prípade, že tento Tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny Tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny Tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

2.11. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia výhradne v prípadoch, keď je Tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.12. Pre objednanie Tovaru vyplní Kupujúci Objednávku vo webovom rozhraní obchodu, ktorá obsahuje predovšetkým informácie o:

 1. a) objednávanom Tovare (objednávaný Tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 2. b) spôsoboch úhrady Kúpnej ceny Tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného Tovaru a
 3. c) informácie o nákladoch spojených s dodaním Tovaru..

2.13. Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho odhaliť a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní Objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou zaslaním „Oznámenia o prijatí objednávky“ na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v Objednávke. Pred zakliknutím príslušného tlačidla je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami, s Reklamačným poriadkom a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Obchodnými podmienkami Internetového obchodu“.

2.14. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky (množstve Tovaru, výške Kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či e-mailom).

2.15. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

 1. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka Predávajúceho platného v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie Tovaru (ďalej len „Kúpna cena“). Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu za dohodnutý Tovar v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí Tovaru. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, považuje sa za deň platby deň, kedy bola celá Kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

3.2. Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v Objednávke;
 2. bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho SK22 1100 0000 00294909 1884, vedený v banke: Tatra banka;
 3. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;
 4. bezhotovostne platobnou kartou.

3.3. Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu Objednávky, požadovať uhradenie celej Kúpnej ceny ešte pred odoslaním Tovaru Kupujúcemu.

3.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je Kúpna cena splatná pri preberaní Tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je Kúpna cena splatná do 3 (slovom troch) dní od uzavretia Kúpnej zmluvy.

3.5. Ak si Kupujúci zvolí platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky mu Predávajúci na e-mail pošle pokyny k úhrade platby. Po pripísaní platby na účet Predávajúceho, obdrží Kupujúci na ten istý e-mail daňový doklad. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na účet Predávajúceho najneskôr do troch pracovných dní po potvrdení Objednávky v opačnom prípade môže Predávajúci považovať Objednávku za zrušenú.

V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhradiť Kúpnu cenu Tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť Kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho.

Pri osobnom odbere Tovaru, ktorého Kúpna cena bola zaplatená bankovým prevodom môže Predávajúci vyžadovať predložiť dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas) za účelom identifikácie Kupujúceho.

3.6.  Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení Kúpnej ceny.

3.7. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

3.8. Prípadné zľavy z ceny Tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za Tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet určený Kupujúcim.

4.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených v § 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru na diaľku, a to do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

4.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy predmetom ktorej je:

 1. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho,
 2. predaj Tovaru vyrobeného na mieru alebo
 3. predaj Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
 4. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, (napr. kozmetika, drogistický tovar a pod.)
 5. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom a
 6. v ďalších prípadoch vymedzených v § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

4.4. V prípade kúpy spotrebného Tovaru (napr. liečiv, kozmetiky, drogistických výrobkov a pod.) je možné od Kúpnej zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ Kupujúci dodá Tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

4.5. Kupujúci môže u Predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (možné stiahnuť tu https://knihorozka.sk/……………./Formulár-odstúpenie-od-Kúpnej-zmluvy.pdf) zaslaného na adresu sídla Predávajúceho.

4.6. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Obchodných podmienok alebo realizované inou formou musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä presnú špecifikáciu Tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko Kupujúceho, adresu Kupujúceho, podpis Kupujúceho, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od Kúpnej zmluvy povinný doručiť Predávajúcemu Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale a to zaslaním na:

poštovú adresu Mgr. Jana Macková, 08213 Demjata 136 alebo na adresu elektronickej pošty Predávajúceho: info@knihorozka.sk.

4.7. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.

4.8. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

4.9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať späť alebo odovzdať Predávajúcemu Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale; tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.4. Obchodných podmienok.

4.10. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru a aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením Tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti Tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie Tovaru a od cien, za ktoré Kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby.

4.11. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 4.5., 4.6. a 4.9. týchto Obchodných podmienok, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 4.12. Obchodných podmienok Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním Tovaru naspäť Kupujúcemu.

4.12. Po odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, najmä Kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru Kupujúcemu. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady na doručenie Tovaru, ak si Kupujúci pri dodaní Tovaru zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe Predávajúcemu, ak Kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

4.13. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky platby podľa bodu 4.12 Obchodných podmienok pred tým, ako mu je Tovar od Kupujúceho doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. Platba za zakúpený Tovar bude Predávajúcim uhradená Kupujúcemu až po doručení vráteného Tovaru späť na adresu uvedenú v 4.6. Obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

4.14. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy v zmysle bodu 4.2. týchto Obchodných podmienok a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného Tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy Tovaru a uvedenia Tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od Kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty Tovaru.

4.15. V prípade, že je spoločne s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s Tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

5.1.  Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob reklamácie a postup pri riešení reklamácií. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

5.2.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim, ak sa na Tovar vzťahuje záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

5.3.  Ak má Tovar vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu osobne v mieste podnikania Predávajúceho, alebo doručením Tovaru  do miesta podnikania Predávajúceho. V prípade pochybností môže Kupujúci vždy uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet na adrese miesta podnikania Predávajúceho:

Mgr. Jana Macková, 08213 Demjata 136 alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@knihorozka.sk.

5.4.  Kupujúci je pri reklamácii povinný presne a pravdivo označiť druh a rozsah vád Tovaru. Dňom uplatnenia reklamácie je deň, v ktorý boli splnené obe vyššie uvedené podmienky. Za účelom preukázania vady je možné zdokumentovať vadu prostredníctvom fotografie, videa a pod. a zaslať ich ako dôkaz na emailovú adresu info@knihorozka.sk.

5.5.  Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie Tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej Predávajúci presne označí vady Tovaru v súlade s § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a poučí Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

5.6.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.7.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.8.  Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých  prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.9.  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

5.10. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s Tovarom doručený reklamačný protokol.

5.11. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

5.12.  Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia  reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

5.13. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať Tovar z dôvodu záručnej opravy Tovaru.

5.14. Pre účely reklamácie sa:

 1. a) za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát,
 2. b) za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne,
 3. c) za dobu, počas ktorej po uzavretí Kúpnej zmluvy nemôže Kupujúci pre vady Tovaru riadne užívať Tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

5.15. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným Tovarom originál daňového dokladu (faktúru). Predávajúci nepreberie reklamovaný Tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu Tovaru pričom sa odporúča Tovar zaslať doporučene a ako poistenú zásielku.

5.16. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním Tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu Tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o Tovar, poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním Tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

5.17. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

5.18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného Tovaru, b) výmenou Tovaru, c) vrátením Kúpnej ceny Tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.

 

 1. 6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1.  Predávajúci je povinný:

 1. a) dodať na základe Objednávky potvrdenej Predávajúcim Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. b) zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal požiadavky v súlade s platnými právnymi predpismi SR,
 3. c) odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

6.2.  Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie Kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný Tovar.

6.3.  Predávajúci má právo stornovať Objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní Objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady Kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

6.4.  Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť Kupujúceho alebo osoby poverenej na odber Tovaru pri osobnom odbere Tovaru v prípadoch, kedy je dodávka Tovaru Kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry, pričom Kupujúci s tým vyjadruje súhlas.

6.5.  Kupujúci je povinný:

 1. a) prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar,
 2. b) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru,
 3. c) nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho,
 4. d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
 5. e) oboznámiť sa s Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a dodržiavať v nich ustanovené povinnosti.

6.6.  Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní Objednávky.

6.7. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.8. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave Tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky Predávajúceho, ak sú Predávajúcim vydané.

 

 1. DODACIE PODMIENKY

7.1.  Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov Predávajúceho umiestnených v Internetovom obchode Predávajúceho.

7.2.  Ak nebolo dohodnuté inak je Predávajúci povinný Objednávku Kupujúceho splniť a Tovar dodať Kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania Objednávky Kupujúceho Predávajúcim; túto dodaciu lehotu Kupujúci bez výhrad akceptuje.

7.3.  Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii Objednávky Kupujúceho Predávajúcim. V prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od Kúpnej zmluvy Tovar neprevezme do 5 (piatich) pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v Kúpnej zmluve (záväznej akceptácii) vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o opätovné doručenie Objednávky. Po uplynutí 5 (piatich) pracovných dní odo dňa kedy bol Kupujúci povinný Tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať Tovar tretej osobe.

7.4.  Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie Tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v Kúpnej zmluve. Kupujúci s uvedeným právom Predávajúceho bezvýhradne súhlasí.

7.5.  Kupujúci berie na vedomie, že zobrazenie Tovaru v Internetovom obchode, ktorý prevádzkuje Predávajúci, je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite Kupujúcim používaného monitora, resp. iného používaného zariadenia.

7.6.  Miestom dodania Tovaru je miesto uvedené v akceptácii Objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v Kúpnej zmluve inak.

7.7.  V prípade, ak Predávajúci dopraví Tovar Kupujúcemu na miesto určené v Kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní Tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve je povinná predložiť Predávajúcemu originál alebo kópiu Kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení Tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku Tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v Kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie Tovaru na miesto určenia v Kúpnej zmluve.

7.8.  Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku (obal Tovaru, ako aj samotný Tovar), bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že Kupujúci zistí porušenie alebo poškodenie obalu alebo poškodenie s úbytkom obsahu je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí Tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť požiada potvrdiť dopravcu. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky je Kupujúci oprávnený odoprieť prijatie zásielky. Uvedené platí primerane aj pri osobnom prevzatí Tovaru u Predávajúceho.

7.9. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia Tovaru. Kupujúci musí preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné zistiť ani pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu podľa bodu 7.8. Obchodných podmienok. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného Tovaru je možné uplatniť len ak sa preukáže, že reklamované vady mal Tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

7.10. Pred prvým použitím je potrebné, aby si Kupujúci preštudoval záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu, ak bol tento dodaný spolu s Tovarom a následne sa týmito informáciami dôsledne riadil.

7.11. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania Tovaru Predávajúcim v lehote uvedenej v 7.2. Obchodných podmienok odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť Kúpnej ceny v zmysle bodu 4.12. týchto Obchodných podmienok.

7.12. Spolu s Tovarom bude Kupujúcemu doručená aj faktúru.

 

 1. RIEŠENIE SPOROV

8.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

8.2. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov a orgánom dozoru vo veciach práv spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 Odbor výkonu dozoru, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

8.3. Kupujúci je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie sporov s Predávajúcim, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

8.4. V prípade, že Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, alebo v prípade iného porušenia práva Kupujúceho môže si Kupujúci uplatniť svoje právo prostredníctvom všeobecného súdu SR.

8.5. Vybavovanie sťažností Kupujúcich zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@knihorozka.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti Kupujúceho zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

8.6. Predávajúci je oprávnený k predaju Tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej Objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je Spotrebiteľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu a dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je Podnikateľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.3. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č.
2016/679 (GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Objednaním Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu na www.knihorozka.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

9.4. Spracúvanie osobných údajov Kupujúceho za účelom priameho marketingu Predávajúceho je možné len s osobitným súhlasom Kupujúceho, ktorý sa udeľuje na dobu 5 (piatich) rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti doručenej na adresu miesta podnikania Predávajúceho právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú osobné údaje Kupujúceho spracúvané a namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
9.5. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
9.6. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho prostredníctvom týchto sprostredkovateľov, ktorých zoznam bude poskytnutý na požiadanie.

9.7. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

9.8. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.
9.9. Kupujúci je oprávnený písomne odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
9.10. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním Objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný Tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný Tovar. Kupujúci môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na email info@knihorozka.sk. Na písomnú žiadosť Kupujúceho budú osobné údaje z databázy vymazané. Kupujúci môže zrušiť odber noviniek kliknutím na “odhlásenie” v dolnej časti Newslettera alebo písomnou žiadosťou na info@knihorožka.sk.
9.11. Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže Kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Pokyny, ako môžete súbory cookies odmietnuť alebo vymazať, nájdete v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača.

9.12. Bližšie informácie o spracovávaní osobných údajov sú uvedené v časti „Ochrana osobných údajov“.

 

 1. DORUČOVANIE

Všetky písomnosti, ktoré si budú Predávajúci a Kupujúci doručovať na základe Kúpnej zmluvy alebo Obchodných podmienok, sú zmluvné strany povinné doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v objednávkovom formulári a Obchodných podmienkach, ak Kúpna zmluva nestanovuje inak. 

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Obchodných podmienkach je splnená umiestnením na webovom sídle Predávajúceho. Platne uzavretá Kúpna zmluva sa riadi Obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

11.2. V prípade, ak je Kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia Tovaru Kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia Tovaru Predávajúcemu, resp. odovzdaním Tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy Predávajúcemu.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

11.5. Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa riadia slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva Kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.6. Ak sú niektoré ustanovenia Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení.

11.7. Obchodné podmienky sa pre Kupujúceho stávajú účinné a záväzné v momente odoslania Objednávky Predávajúcemu.

11.8. Obchodné podmienky so svojimi prílohami tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.

11.9. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.
11.10. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť práva a povinnosti upravené v Obchodných podmienkach

11.11. Prílohu Obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 

Obchodné podmienky sú účinné od 01.11.2020